Ajuts per a activitats de celebració dels 500 anys de les Germanies

15-Abril-2021

Ajuts per a activitats de celebració dels 500 anys de les Germanies

Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

PROCEDIMENT: 66682

 

OBJECTE

Obtenir subvencions per realitzar activitats en llengua catalana per commemorar els 500 anys de la Germania per a l'any 2021.


DESTINATARIS

Les empreses amb personalitat física o jurídica ubicades en el territori de Mallorca i les comunitats de béns de Mallorca que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme projectes, activitats o comportaments, o es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.


FORMA D'INICIACIÓ

D'ofici


TERMINI PER RESOLDRE I NOTIFICAR

Sis mesos


ÒRGAN INSTRUCTOR

Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística


FI DE LA VIA ADMINISTRATIVA

No


SILENCI ADMINISTRATIU

El venciment del termini màxim sense que s'hagi notificat cap resolució expressa legitima la persona interessada per entendre-la desestimada per silenci administratiu.


TAXA

No


DOCUMENTACIÓ


NORMATIVA